Doradca podatkowy – zawód zaufania publicznego

W Polsce jest około 9 tysięcy doradców podatkowych. Wykonują oni jeden z zawodów zaufania publicznego, a nad jego należytym wykonywaniem czuwa samorząd zawodowy – Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP). Doradcy podatkowi działają w interesie podatników, zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem, służąc ochronie interesu publicznego.
Formalną gwarancję profesjonalizmu usług świadczonych przez doradców podatkowych stanowią obowiązki:
  • stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych – na listę doradców wpisywane są osoby posiadające wyższe wykształcenie, które zdały egzamin państwowy i odbyły praktykę zawodową. Każdy doradca podatkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia zawodowego, a samorząd (KIDP) weryfikuje wywiązywanie się z tego obowiązku poprzez punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych;
  • zachowania tajemnicy zawodowej – doradca podatkowy ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, które pozyskał w związku z wykonywaniem zawodu. Dotyczy to także jego współpracowników i innych osób zaangażowanych w świadczenie usług. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie – trwa także po wygaśnięciu umowy z klientem oraz po zaprzestaniu wykonywania zawodu albo skreśleniu z listy doradców podatkowych;
  • przestrzegania zasad etyki zawodowej – skodyfikowane zasady etyki obowiązują wszystkich doradców podatkowych i kandydatów odbywających praktyki, nawet przed wpisaniem na listę doradców podatkowych. Przepisy te określają m.in. zasady dotyczące wykonywania zawodu, regulują kwestie związane z tajemnicą zawodową, informacją i reklamą, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a także odnoszą się do relacji z klientami, instytucjami i sądami oraz członkami Izby.
Bezpieczeństwo usług doradcy podatkowego zapewnia:
  • odpowiedzialność cywilna i ubezpieczenie OC – doradcy podatkowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych;
  • odpowiedzialność dyscyplinarna – gwarancją bezpieczeństwa usług świadczonych przez doradców podatkowych jest fakt, że ponoszą oni odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych określonych prawem oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. Na straży wykonywania przez doradców podatkowych obowiązków określonych prawem oraz nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej stoją organy dyscyplinarne.