Jak zostać doradcą podatkowym?

Jak zostać doradcą podatkowym?
Egzamin, praktyki, ślubowanie i wpis na listę. Tak w skrócie wygląda droga do zawodu doradcy podatkowego. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby zostać doradcą podatkowym.

Aby uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
  • korzystać z pełni praw publicznych;
  • posiadać nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
  • posiadać wyższe wykształcenie, oraz złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;
  • odbyć w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;
  • złożyć wniosek o wpis na listę (nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu) lub być członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.