Kim jest doradca podatkowy?

Zawód doradcy podatkowego łączy w sobie elementy profesji prawnika i doradcy finansowego. Jego praca polega na udzielaniu porad i opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, stałej obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych i reprezentowaniu podatników w sporach z fiskusem.

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna zobowiązuje doradców podatkowych do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną, doradca podatkowy musi mieć nieskazitelny charakter, a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Krótka charakterystyka zawodu:

  • doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym;
  • każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu;
  • każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego;
  • czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa;
  • czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień, prowadzenie ksiąg i innych ewidencji, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych;
  • sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy;
  • doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji;
  • doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Doradcę podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta. Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.