Szara strefa w doradztwie podatkowym

Szara strefa w doradztwie podatkowym
Niska cena usług świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, wynika z braku ponoszenia kosztów egzaminu, szkoleń, ubezpieczenia i składek członkowskich . A to właśnie te elementy są gwarancją fachowego i profesjonalnego wykonania czynności doradztwa podatkowego.
Podmioty świadczące usługi doradztwa podatkowego bez uprawnień:
  • nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, wobec czego podatnik nie ma możliwości odzyskania pieniędzy utraconych w wyniku niekompetencji usługodawcy. Cała odpowiedzialność za błędy popełnione przez osobę nie posiadającą uprawnień spoczywa na podatniku;
  • nie ponoszą odpowiedzialności przed organami samorządu zawodowego doradców podatkowych (Sądem Dyscyplinarnym);
  • nie wystawiają faktur za wykonywane czynności, więc nie ma dowodu na to, że skorzystano z usługi doradztwa podatkowego. Ponadto, podatnik nie może jej zaliczyć w koszty uzyskania przychodów;
  • nie mają obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących spraw swoich klientów;
  • nie są związani zasadami etyki zawodowej i nie ponoszą odpowiedzialności za działania nieetyczne;
  • Ci, którzy nie będąc uprawnionymi, wykonują czynności doradztwa podatkowego podlegają grzywnie do 50.000 zł.
Dlatego:
  • pytaj o osoby wpisane na listę doradców podatkowych – kliknij, aby sprawdzić uprawnienia/wyszukać doradcę podatkowego
  • żądaj przedstawienia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC.